Suburban Boxer

Suburban Boxer, 2011, oil on canvas , 129x295cm